Do wyrobienia paszportu dziecku wymagana jest zgoda obojga rodziców:

  • wyrażona osobiście w oddziale paszportowym poprzez złożenie podpisu przy użyciu urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu, w obecności urzędnika/konsula sporządzającego wniosek, po przedłożeniu do wglądu ważnych dowodów osobistych lub ważnych paszportów
  • na piśmie, poświadczona przez organ paszportowy (wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza – w oryginale
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • szczegółowych informacji nt. możliwości wyrażenia zgody należy szukać na stronach internetowych konkretnych urzędów.

Zgoda musi zawierać:

  • imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego;
  • imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

Organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w wypadku, gdy:

  • drugi rodzic nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • na podstawie orzeczenia sądu, jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego. Prawomocne orzeczenie Sądu (oryginał) w tej sprawie należy w formie papierowej przedłożyć przy składaniu wniosku

Gdy żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca wówczas można podjąć jeden z następujących kroków prawnych poprzez złożenie wniosku o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu lub złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. Jednak dopiero z prawomocnym orzeczeniem sądu można udać się do organu paszportowego, który po przeprowadzeniu stosownej procedury powinien wydać paszport dla dziecka.

Organ paszportowy może żądać zgody obojga rodziców na wydanie paszportu ich małoletniemu dziecku nawet, gdy na podstawie orzeczenia sądu władza rodzicielska drugiego rodzica została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, należy zwrócić się do sądu rodzinnego w celu uzyskania takiej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Za granicą dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko jednego rodzica. W ten sposób paszport można otrzymać wyłącznie z ważnych powodów, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Szczególnie wtedy, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Należy jednocześnie nadmienić, że wyrażenie przez rodzica zgody na wyrobienie paszportu bądź uzyskanie zgody zastępczej sądu nie jest równoznaczne ze zgodą na wyjazd dziecka za granicę (np. na wakacje lub na stałe). Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba że zezwolenia w tym zakresie udzielił organ władzy opiekuńczej (najczęściej sąd opiekuńczy).

Do wyjazdu dziecka za granicę jest potrzebna zgoda obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władza ta została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie. A zatem, w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, wydanie paszportu dziecku za zgodą wyłącznie jednego z rodziców jest możliwe, jeżeli drugiemu rodzicowi ograniczono władzę rodzicielską pozbawiając go prawa współdecydowania o wydaniu dokumentu paszportowego.

Kancelaria Pawlak Warszawa
Nasza Kancelaria zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.