Prowadząc placówkę oświatową, dyrektorzy spotykają się z sytuacjami, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących dzieci uczęszczających do placówki. Zdarza się również, że jeden z rodziców nie wyraża zgody na zapisanie dziecka do konkretnej placówki. Wskazać należy, iż aby dziecko zostało zapisane do konkretnej placówki edukacyjnej, niezbędna jest zgoda obojga rodziców.

Rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przy braku porozumienia rozstrzyga sąd

Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Natomiast w przypadku braku porozumienia między nimi, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Wybór szkoły czy przedszkola to istotne sprawy dziecka z powołanego powyżej przepisu.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym brak jest definicji pojęcia „istotne sprawy dziecka”. W orzecznictwie wskazuje się, że w kategorii istotnych spraw dziecka mieszczą się decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, obywatelstwa. Wśród tych spraw wyróżniono również wybór sposobu spędzania wakacji, a także określenie kierunku wychowania dziecka. Należy zatem wskazać, że wyboru placówki oświatowej, do której uczęszczać będzie dziecko, powinni dokonać rodzice wspólnie.

Konflikt rodziców. Postanowienie sądu zastępuje zgodę drugiego rodzica

W przypadku braku zgody co do wyboru przedszkola lub szkoły, każdy z rodziców (któremu przysługuje władza rodzicielska lub nie jest ograniczona do decydowania o edukacji dziecka) ma prawo do złożenia wniosku do sądu o wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wniosek składa się do sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na uczęszczanie dziecka do danej placówki, zastępuje zgodę drugiego rodzica. Rodzic, który dysponuje przedmiotowym postanowieniem, powinien okazać oryginał postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności przy zapisie dziecka i powinno stanowić ono integralną część umowy o świadczenie usług w placówce.

Prowadzący przedszkole, szkołę nie jest stroną postępowania i konfliktu rodzicielskiego.

Należy pamiętać, że organ prowadzący placówkę oświatową nie jest uczestnikiem postępowania w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, uczestnikami są rodzice dziecka. Jeżeli zatem zaistnieją sytuacje, w której jeden rodzic nie będzie wyrażał zgody na zapisanie dziecka do placówki, należy wskazać rodzicom tę drogę rozwiązania sporu.

Kancelaria Pawlak Warszawa
Nasza Kancelaria zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.