Kancelaria Pawlak prowadzi sprawy karne dotyczące przestępstwa niealimentacji, broniąc osób oskarżonych o niealimentację, jak również pełniąc rolę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

   Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa niealimentacji

Zgodnie z art. 209 § 1 KK, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed Sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Warto wiedzieć, że niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego nie jest równoznaczne z uchylaniem się od niego. Istotny jest negatywny psychiczny stosunek do obowiązku alimentacyjnego przy jednoczesnej możliwości wykonywania go.

Zgodnie z zasadą domniemania niewinności, każdą osobę uważa się za niewinną, jeśli wina taka nie zostanie jednoznacznie stwierdzona prawomocnym wyrokiem przez Sąd. W toku postępowanie konieczne jest ustalenie, czy oskarżony był w stanie uiszczać zasądzone alimenty i nie czynił tego z przyczyn od niego zależnych, czy też uchylał się od obowiązku alimentacyjnego w rozumieniu art. 209 KK.

   Jak bronić się przed zarzutami?

Obrona osoby oskarżonej o alimentację polega najczęściej na wykazaniu, że nie doszło do wypełnienia wszystkich znamion przestępstwa opisanego w art. 209 KK. Często zdarza się, że osoba zobowiązana do alimentacji obiektywnie nie ma możliwości uiszczania alimentów, a jej zachowanie nie wynika ze złej woli. Przykładem takiej sytuacji jest choroba, która uniemożliwia zarobkowanie.

Jak doprowadzić do skazania sprawcy?

Adwokat z Kancelarii Pawlak, której siedzibą jest Warszawa pełni również rolę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, którym jest najczęściej osoba uprawniona do alimentacji lub jej przedstawiciel ustawowy. W praktyce, najczęściej jest to matka reprezentująca dziecko, na rzecz którego ojciec nie płaci alimentów lub ojciec reprezentujący dziecko, na rzecz którego matka nie płaci alimentów. Gdy osoba pokrzywdzona przestępstwem niealimentacji zgłosi się do Kancelarii Pawlak w Warszawie otrzyma kompleksową pomoc. W pierwszej kolejności Klientowi zostanie udzielona porada prawna, dotycząca zasadności złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji. Adwokat Pawlak wskaże Klientowi, jakie dokumenty będą niezbędne, aby wykazać, że przestępstwo zostało popełnione. Zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego jest bardzo istotne, aby doprowadzić do skazania sprawcy i wymierzenia mu możliwie najwyższej kary.

Kancelaria Pawlak Warszawa
Nasza Kancelaria zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.