Przemoc jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów i zgodnie z definicją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, poprzez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tych osób cierpienie lub krzywdę.

Poprzez przemoc domową należy również rozumieć działanie lub zaniechanie, mające na celu ograniczenie lub pozbawienie tych osób dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, a także działanie lub zaniechanie naruszające prywatność tych osób lub wzbudzające u nich poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym działanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie adwokat z kancelarii w Warszawie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania

Przemoc fizyczna – kiedy występuje i czym się charakteryzuje?

Przemoc fizyczna polega na naruszeniu nietykalności cielesnej współmałżonka i może mieć różne stopnie nasilenia, poczynając od lekkiego np. popychanie, szarpanie, szturchanie, klepanie, po mocniejsze jak np. ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie i bicie, aż po drastyczne jak bicie pięścią, uderzanie w twarz, przypalanie papierosem, żelazkiem, duszenie, krępowanie ruchów czy inne formy znęcania się.

Przemoc psychiczna – kiedy występuje i czym się charakteryzuje?

Przemoc psychiczna polega na naruszeniu godności osobistej, konsekwentnym dyskredytowaniu współmałżonka, jego nieuzasadnionym obwinianiu i wywoływaniu poczucia winy, krytykowaniu i ubliżaniu. Przemoc psychiczna często charakteryzuje się również obrażaniem, wyzywaniem, osądzaniem i ocenianiem, szantażowaniem, wyśmiewaniem, lekceważeniem i stosowaniem notorycznej kontroli oraz okazywaniem obsesyjnej zazdrości. Małżonek stosujący przemoc psychiczną często narzuca współmałżonkowi sposób, w jaki ma się ubierać, czesać, jak ma się wysławiać i z kim może się spotykać, a z kim nie.

Przemoc ekonomiczna – kiedy występuje i czym się charakteryzuje?

Przemoc ekonomiczna polega na wykorzystywaniu zależności finansowej współmałżonka, wydzielaniu mu pieniędzy, kontrolowaniu na co są one wydawane lub całkowitym odcinaniu współmałżonka od pieniędzy.

Przemoc ekonomiczna może przybrać również formę tzw. nieróbstwa lub pasożytnictwa i polega na niepodejmowaniu przez współmałżonka żadnych starań, by przyczynić się do zaspokajania potrzeb rodziny, w tym unikania podjęcia pracy zarobkowej i zmuszania współmałżonka do ponoszenia kosztów utrzymania wspólnie założonej rodziny.

Przemoc seksualna – kiedy występuje i czym się charakteryzuje?

Przemoc seksualna polega na dopuszczeniu się przez jednego z małżonków czynów wymierzonych w sferę seksualną drugiego małżonka, w szczególności zmuszeniu go do aktywności seksualnej wbrew jego woli, gdy osoba ta nie jest w pełni świadoma (np. jest pod wpływem alkoholu), lub bez pytania jej o zgodę, a także w sytuacji, gdy najpierw wyraziła zgodę a w trakcie danej czynności zmieniła zdanie i odmówiła.

Przemoc seksualna może przybierać formę fizyczną, psychiczną oraz werbalną, może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu.

Przemoc seksualna może przybrać formę: fizycznego lub psychicznego zmuszania współmałżonka do czynności seksualnych (np. gwałt), stręczycielstwa, zmuszania współmałżonka do nieakceptowanych dla niego praktyk seksualnych, nieliczenia się z życzeniami współmałżonka, sadyzmu, wyśmiewania wyglądu i komentowania szczegółów anatomicznych oraz oceniania sprawności seksualnej.

Zaniedbanie – kiedy występuje i czym się charakteryzuje?

Zaniedbanie polega na naruszeniu obowiązku sprawowania opieki nad współmałżonkiem, w szczególności niezaspakajaniu jego podstawowych potrzeb.

Zaniedbanie może polegać na niezapewnieniu współmałżonkowi wyżywienia, ubrania, schronienia, opieki medycznej, a także nieudzieleniu mu pomocy w czasie choroby czy pozostawienia go bez opieki, jeżeli współmałżonek tego wymaga np. z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Kancelaria Pawlak prowadzi sprawy karne dotyczące przemocy domowej.

Kancelaria Pawlak Warszawa
zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8 lok. M2

2024 © Kancelaria Adwokacka - Beata Pawlak. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.