side-area-logo

Wynagrodzenie

Podczas pierwszego spotkania z klientem ustalany jest zakres pomoc prawnej oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi. Omawiany jest sposób wyliczenia wynagrodzenia oraz  możliwe koszty dodatkowe. Wysokość honorarium kancelarii za świadczoną pomoc prawną uzależniona jest między innymi od koniecznego nakładu pracy Kancelarii, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy oraz wartości przedmiotu sprawy.

Niezależnie od zapłaty należnego honorarium, Klient zobowiązany jest uiścić zaliczki na obciążające go wydatki gotówkowe związane z prowadzoną sprawą. Na wydatki te składają się w szczególności opłaty sądowe, opłaty skarbowe, koszty biegłych, koszty tłumaczeń przysięgłych, koszty dojazdów do sądów lub innych organów i instytucji, których siedziba znajduje się poza miejscowością, w której mieści się siedziba Kancelarii.

W sprawach o dochodzenie roszczeń pieniężnych Kancelaria stosuje stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.