side-area-logo

Windykacja należności

W sprawach windykacyjnych Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników polegające na:

  • przedsądowym wezwaniu do zapłaty,

  • dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego,

  • negocjowaniu spłaty długu,

  • zabezpieczeniu wierzytelności,

  • sprawy o zapłatę z umów, bezpodstawnego wzbogacenia,

  • dochodzeniu roszczeń z tytułu zadatku, zaliczki, kary umownej, rękojmi, gwarancji,

  • reprezentacji klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, a także sporządzaniu wszelkich pism związanych z tym postępowaniem.
   Usługi świadczone przez Kancelarię na tym etapie postępowania egzekucyjnego  odnoszą się m.in. do takich zagadnień jak:

    • wniosek o wszczęcie egzekucji (egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, egzekucja świadczeń alimentacyjnych),

    • wniosek o umorzenie egzekucji,

    • skarga na czynności komornika,

    • zażalenie na postanowienia sądu w postępowaniu egzekucyjnym,

    • powództwo przeciwegzekucyjne.