side-area-logo

Ubezpieczenia, odszkodowania, zadośćuczynienia

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych  w sprawach o:

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne (OC i AC),

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu),

  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków,

  • odszkodowanie za wypadki przy pracy,

  • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym odszkodowanie od Skarbu Państwa,

  • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.