side-area-logo

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych w sprawach o:

  • zapłatę,

  • zawarcie, zmianę, wykonanie, rozwiązanie, stwierdzenie nieważności umów i roszczenia z tym związane,

  • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

  • ochronę prawa własności (roszczenia o wydanie rzeczy, o zaniechanie naruszeń, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, o zwrot pobranych pożytków rzeczy i poczynionych nakładów),

  • ochronę naruszonego posiadania,

  • ochronę dóbr osobistych,

  • ochronę ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),

  • wady oświadczeń woli, w tym uchylenie się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia,

  • eksmisję,

  • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,

  • służebność drogi koniecznej,

  • zasiedzenie,

  • zniesienie współwłasności,

  • ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska),

  • rękojmię za wady fizyczne i prawne rzeczy.