side-area-logo

Prawo administracyjne

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa administracyjnego odnoszą się do takich zagadnień jak:

    • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed gminą, powiatem oraz województwem celem uzyskania zezwolenia, pozwolenia, koncesji,

    • przygotowywanie wniosku o wszczęcie postępowania, wniosku o uchylenie lub zmianę decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia, wznowienie postępowania, ponowne rozpoznanie sprawy, zażalenie, odwołanie, itp.,

    • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed organami odwoławczymi (np. samorządowe kolegium odwoławcze, minister właściwy do spraw administracji publicznej), w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.